Ga naar pagina inhoud

Producten, eenheden, tarieven en coderingen 2022:

Zo zijn ze tot stand gekomen

De Dienst heeft op 14 juli 2021 voor de gecontracteerde aanbieders een presentatie gehouden over de tarieven Begeleiding voor 2022. De presentatie inclusief onderbouwing is daarna naar alle gecontracteerde aanbieders gemaild. Daaropvolgend zijn de tarieven ter besluitvorming aan het college voorgedragen. Parallel met de herweging van de nieuwe tarieven 2022 liep een bezwaar van een drietal gecontracteerde aanbieders. De Dienst heeft naar aanleiding van deze bezwaren rondom de berekening van de tarieven voor de producten Individuele Begeleiding en Dagactiviteiten de berekeningswijze herzien. Door deze herziening wijken de vastgestelde tarieven 2022 voor de genoemde producten af van de tarieven in de presentatie van 14 juli 2021.

OVA-index

Op 9 november 2021 verscheen vervolgens het bericht van VNG met betrekking tot een extra opslag voor de looncomponenten. Met het oog op eventuele geschillen tussen gemeenten en aanbieders over de stijging met 1,13% onderzoeken de partijen een passende oplossing. Hierover zullen gemeenten en aanbieders door VNG op korte termijn worden geïnformeerd. De Dienst wacht deze handreiking af om te kunnen bepalen of de indexatie die de Dienst hanteert voldoende is.

Zoals VNG in het bericht aangeeft komt er een handreiking voor gemeenten die niet op basis van de OVA-index indexeren. Voor de Uitvoeringsovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2019 en verder is er sprake van een lopende overeenkomst waarin de tariefafspraken voor meerdere jaren zijn vastgelegd. Er is ook in opgenomen welke indexatiemethodiek wordt toegepast en hoe eventuele (tarief)wijzigingen plaatsvinden.

Huidige indexatie

De nieuwe cao VVT 2022 was tijdens het berekenen van de tarieven 2022 nog niet bekend. Daarom heeft de Dienst de gemiddelde loonstijging van 2020 en 2021 (3,25%) aangehouden vanaf 1 juli 2022. Dit betekent dat er in de huidige tarieven rekening is gehouden met een indexatie van ruim 1,5% van de brutolonen.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan gesprek over dit onderwerp? Dan horen wij dat graag, via contractbeheer@sozawe-nw-fryslan.nl.