Wet Kinderopvang

Wet Kinderopvang

Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie

Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders of de alleenstaande ouder kunnen er soms voor zorgen dat de ouder(s) de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen. De ontwikkeling van hun  kind kan hierdoor bedreigd worden.

Kinderopvang geeft kinderen een veilig tweede milieu en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. Door de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen ouders aanspraak maken op een vergoeding van de kinderopvangkosten.

Voorwaarden:

Ouders of de alleenstaande ouder  kunnen in aanmerking komen voor een Sociaal Medische Indicatie als:

  • er in het gezin ernstige problemen zijn op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.
  • uw behandelende professionele hulpverleningsinstantie geeft schriftelijk aan dat de kinderopvang noodzakelijk is (geeft een sociaal en/ of medische indicatie af). Het doel van de indicatie is om aan te tonen dat er bij (één van) de ouders of het kind een zodanige sociaal-medische problematiek speelt dat de opvang noodzakelijk is voor het kind.
  • het gezin in één van de gemeenten in Noordwest Friesland (binnen het werkgebied van de Dienst) woont en het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van één van deze gemeenten;
  • u kunt nergens anders een vergoeding voor deze kosten krijgen (een voorliggende voorziening ontbreekt).
  • uw inkomen bedraagt niet meer dan 150% van het wettelijk minimumloon.

Wat moet u doen?

Als u een Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op basis van een SMI wilt aanvragen, neemt dan eerst contact op met de Dienst. Samen met u kijken we of u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding. Blijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u contact opnemen met een erkende kinderopvanginstelling en kunt u met hen een contract afsluiten over de opvang van uw kind(eren).

Vervolgens kunt u een aanvraagformulier Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang SMI invullen en samen met de nodige bewijsstukken opsturen naar de Dienst. Het aanvraagformulier kunt u op werkdagen aanvragen bij de Dienst via telefoonnummer 0517-380 200. Dient u uw aanvraag zo snel mogelijk in, maar uiterlijk binnen 3 maanden na aanvang van de kinderopvang.

Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden, kunnen de kosten kinderopvang op basis van SMI  vergoed worden door de Dienst voor de duur van maximaal één kalenderjaar.

Vragen?

Heeft u vragen over de Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang SMI? Neemt u dan contact op met de Dienst van maandag t/m vrijdag via telefoonnummer: 0517 – 380 200.