Arbeidsverplichting

Arbeidsverplichting

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u voldoen aan de arbeidsverplichtingen die beschreven staan in de Participatiewet.

Samengevat noemt de wet volgende verplichtingen:

  1. Het naar vermogen verkrijgen en aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. Met andere woorden: u moet zich maximaal inspannen om werk te verkrijgen en te aanvaarden dat past bij uw mogelijkheden. Algemeen geaccepteerde arbeid is werk dat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Dat betekent dat het werk niet hoeft aan te sluiten bij uw opleiding en werkervaring. Het betekent ook werk waarbij u meer of minder uren  per week werkt dan u zou willen, of waarvoor u een lager salaris ontvangt dan bij een eerdere baan.
  2. U dient bereid te zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van 3 uur per dag indien dat noodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen en aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid.
  3. Het gebruik maken van een door de Dienst aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen sociale activering. Oftewel: als de Dienst u ondersteuning aanbiedt om uw kansen op werk te vergroten, dan moet u daaraan meewerken.
  4. Het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Dat wil zeggen dat u mee moet werken als de Dienst uw mogelijkheden om te werken wil onderzoeken.
  5. Indien van toepassing het meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak om zo snel mogelijk werk of een opleiding te vinden.
  6. Het naar vermogen door de Dienst opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat u, als tegenprestatie voor uw uitkering, werkzaamheden verricht die zinvol zijn voor de samenleving.

Uw casemanager bespreekt met u hoe wat al deze verplichtingen in uw geval precies betekenen. Het hangt ook van u persoonlijke situatie af hoeveel inzet er van u gevraagd wordt.

Ontheffing van arbeidsverplichtingen

In individuele gevallen kan de Dienst besluiten om een cliënt met een bijstandsuitkering geen arbeidsverplichtingen op te leggen. Het kan daarbij gaan om de volgende omstandigheden:

  • Wanneer u voor 80% of meer arbeidsongeschikt verklaard bent,
  • Wanneer uw casemanager Participatie van de Dienst van mening is dat het door uw medische en/of sociale omstandigheden niet zinvol is om u arbeidsverplichtingen op te leggen.

Een ontheffing kan maximaal een jaar duren. Na de ontheffingsperiode onderzoekt de Dienst uw situatie opnieuw. De Dienst kan wel besluiten dat u tijdens deze periode mee moet werken aan activiteiten die uw kansen op werk vergroten.

Ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder bent met kinderen jonger dan 12 jaar? Dan bent u ook verplicht om werk aan te nemen dat past bij uw mogelijkheden. De Dienst moet er wel rekening mee houden dat u het werk moet kunnen combineren met de zorg voor uw kinderen. Er moet daarom kinderopvang geregeld zijn of kunnen worden.

Is uw kind jonger dan 5 jaar? Dan kunt u een ontheffing aanvragen op de arbeidsverplichting. U dient nog wel mee te werken aan re-integratieactiviteiten.