Ga naar pagina inhoud

De Energietoeslag: de stand van zaken

Armoedebeleid

De Energietoeslag is nu een half jaar beschikbaar. In die periode is hij verhoogd van €200 naar €800, hebben we ambtshalve uitbetaald, duizenden aanvragen verwerkt, en bereiden we een nieuwe verhoging naar €1300 voor. Een goed moment om een tussenbalans op te maken: hoe staat het ervoor met de Energietoeslag? Hoeveel aanvragen hebben we ontvangen, hoeveel inwoners hebben een Energietoeslag ontvangen, en wat zijn de volgende stappen?

Verwachte aantallen

Bij de start van de Energietoeslag hebben we een inschatting gemaakt van het aantal inwoners per gemeente dat in aanmerking zou kunnen komen voor de Energietoeslag. De verwachte aantallen ziet u terug in de laatste kolom van de tabel.

Onderscheid in de drie groepen:

We onderscheiden de doelgroep voor de Energietoeslag in drie doelgroepen:

  1. Ambtshalve betalingen aan uitkeringsgerechtigden: dit betreft uitbetaling zonder aanvraagformulier, omdat we van deze inwoners al voldoende informatie hadden (inkomen, woonsituatie, leeftijd) om hun recht op de Energietoeslag vast te stellen.
  2. AV Frieso: van deze groep wisten we dat ze aan de inkomensnorm voldeden, maar we kenden niet hun woonsituatie. We hebben ze aangeschreven met het verzoek dit door te geven.
  3. Individuele aanvragen: dit betreft de inwoners die we niet ‘in beeld’ hebben: zij ontvangen geen uitkering en maken geen gebruik van de AV Frieso-verzekering. Zij kunnen een aanvraag indienen.

Cijfers per 1 september 2022

Doelgroep Harlingen Terschelling Vieland Waadhoeke Totaal ontvangen Totaal toegekend Verwachte
aantal
aanvragen bij
start Energietoeslag
Ambtshalve betaling cliënten, Participatiewet, IOAW, BBZ, IOAZ, AIO,
inclusief nieuwe instroom
482 16 11 862 1.371 1.371 1.291
AV Frieso 247 23 8 562 840 835 1.145
Individuele aanvragen 570 74 20 1.071 1.735 1.283 1.000
Totaal 1.299 113 39 2.495 3.946 3.489 3.436


Opvallende cijfers

Het aantal AV Frieso-cliënten dat de Energietoeslag aangevraagd heeft, lijkt achter te blijven bij de verwachte aantallen. Dat kan verschillende oorzaken hebben: een deel van deze cliënten heeft bijvoorbeeld een individuele aanvraag ingediend en een deel komt niet in aanmerking vanwege de woonsituatie. Wij kennen de woonsituatie van deze cliënten niet: zij beoordelen daarom zelf of ze in aanmerking komen.

Bijna 20% van de individuele aanvragen wijzen we af op grond van een te hoog inkomen. Het is niet bekend in hoeverre deze aanvragers in financiële problemen raken door de stijgende energielasten. Evenmin hebben we zicht op hoeveel inwoners géén energietoeslag aanvragen omdat ze weten dat ze een te hoog inkomen hebben, terwijl ze wel in financiële nood zitten. Deze informatie kunnen we niet uit de aanvragen halen. 

Het totale aantal uitbetalingen is nagenoeg gelijk aan het aantal verwachte uitbetalingen die we bij de start van de Energietoeslag in maart verwachtten. Het aantal individuele aanvragen heeft het verwachte aantal overschreden. Daaruit trekken we de conclusie dat we de beoogde doelgroep goed hebben weten te bereiken. We hebben op de volgende  manieren bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om de Energietoeslag aan te vragen:

  • Persbericht aan lokale en regionale media
  • Berichten op website Dienst en Gemeenten
  • Publicaties op gemeentepagina’s huis-aan-huisbladen
  • Berichten op sociale media-kanalen van de gemeenten en Dienst
  • Informatie verstrekt via Gebiedsteams en netwerkpartners (Humanitas, Skûle etc)

Vervolgstappen

1. In afwachting van de collegebesluiten bereiden we op dit moment alvast de uitbetaling van de verhoging van € 500 voor aan alle inwoners die eerder al € 800 ontvangen hebben. We verwachten de verhoging in oktober uit te kunnen betalen.

 2. We schrijven de AV Frieso-clienten die nog geen Energietoeslag ontvangen hebben nogmaals aan

 3. Omdat we de verwachte aantallen al ontvangen hebben, verwachten we met een nieuwe uitgebreide campagne niet veel extra aanvragen meer te genereren. Het is van belang om te voorkomen dat we veel onterechte aanvragen ontvangen, bijvoorbeeld van inwoners die eerder al een aanvraag ingediend hebben voor de eerste Energietoeslag (zij krijgen de verhoging al uitgekeerd, een nieuwe aanvraag is niet nodig) of van inwoners met een te hoog inkomen (zij hebben geen recht op de Energietoeslag).

 4. In het aanvraagformulier voor individuele aanvragen hebben we een vraag opgenomen over de wens om meer informatie te ontvangen over andere toeslagen en regelingen. Daardoor hebben we nu een database van inwoners die we tot nu toe niet in beeld hadden, maar die we nu wel kunnen benaderen in het kader van regelingen en mogelijkheden van het armoedebeleid.