Ga naar pagina inhoud

Een goede adviseur (advi)ZEURT niet

Over de rol van en positie adviseurs Wmo en Jeugdwet

Een goede adviseur zeurt niet. Mits goed in positie gebracht, helpen onze adviseurs Wmo en Jeugdwet om kosten te besparen (€ 578.689 in ruim anderhalf jaar!), kwaliteit te bewaken, gebiedsteams te ontlasten en complexe aanvragen te verhelderen. Maar hoe dan?

1. Gebiedsteams adviseren en coachen

De voornaamste taak van de adviseurs is het adviseren, ondersteunen en coachen van de gebiedsteammedewerkers. Met hun expertise denken ze mee in complexe casussen zoals woningaanpassingen, bezwaar- en beroepszaken en ingewikkelde jeugdproblematiek. De adviseurs zijn objectief en worden niet meegezogen in de emotie van de casus, wat de kwaliteit van het onderzoek bevordert. Uiteraard wegen ze de kaders van de wetten en beleid mee, maar het gaat erom samen naar een oplossing toe te werken. Dit kan de gebiedsteammedewerker ontlasten in de gesprekken met de inwoner. Verder informeren de adviseurs de gebiedsteams over jurisprudentie, wettelijke wijzigingen, inkoop, kosten, kwaliteit en werkprocessen.

2. Administratie ondersteunen bij complexe aanvragen en VOT’s

Vanwege de privacy van inwoners zijn medewerkers van de administratie niet inhoudelijk betrokken bij casuïstiek. De adviseurs wel, waardoor zij onduidelijkheden in aanvragen kunnen verhelderen. Adviseurs en administratie werken daarom nauw samen bij complexe aanvragen en verzoeken om toewijzingen (VOT) voor hulp door zorgaanbieders en andere verwijzers.

3.    Bewaking van kwaliteit en kosten

De adviseurs bewaken de kwaliteit door te signaleren op onrechtmatigheid. Als ze signalen krijgen over zorgaanbieders melden ze die bij toezicht en handhaving, contractbeheer en inkoop. Er vindt structureel overleg plaats met deze afdelingen om gezamenlijk met oplossingen te komen en afspraken te maken. Ook signaleren adviseurs knelpunten in het primair proces van de gebiedsteams en het gemeentelijk beleid. Er zijn korte lijnen met gebiedsteamleiders en beleid voor een snelle afstemming.

Adviseurs bewaken op kosten en helpen de gebiedsteammedewerkers om hier ook alert op te zijn en als het nodig is gaan ze samen met de gebiedsteammedewerkers in gesprek met zorgaanbieders. De adviseurs beoordelen bijvoorbeeld het programma van eisen en offertes voor woningaanpassingen. Zo besparen ze vaak hoge kosten door een eenvoudige aanpassing te doen in de woning of het primaat van verhuizen toe te passen.

Rond jeugdhulp besparen ze kosten door bijvoorbeeld alert te zijn op stapeling van jeugdprofielen of op verzoeken om toewijzingen waarbij een hogere intensiteit wordt verzocht dan nodig is. Zo zijn in Harlingen kosten bespaard op veel lopende BEC-trajecten (specialistische kinderdagverblijven). Daar werd geconstateerd dat hele jonge kinderen meer gebaat zijn bij specialistische naschoolse opvang. Dit is kwalitatief passender en goedkoper.

In de afgelopen twee jaar is door kostenbewustzijn ook op het gebied van voorliggende wetgeving als 18-/18+, Passend Onderwijs, ZVW en de Participatiewet flink bespaard. Zo heeft de 70-30%-formule van jeugdhulptrajecten gebiedsteammedewerkers bewuster gemaakt van zowel kwaliteit (worden doelen gehaald?) als van kosten.

Concrete besparingen in 2020 en 2021

In 2020 is € 416.649,67 en in 2021 is tot en met 18 augustus 162,040,75 bespaard. Dit laat goed zien dat door beter te letten op de kosten, in dit jaar al minder bespaard hoefde te worden omdat gebiedsteammedewerkers hier bewuster van zijn. Dat is een hele mooie ontwikkeling!

4. Adviseren in beleidsontwikkeling

Jaarlijks worden de beleidsregels geëvalueerd en aangevuld waar nodig. De adviseurs participeren ook in inkooptrajecten. Zo is onlangs de inkoop van huishoudelijke hulp en de bijbehorende voorlichting samen met beleid afgerond. Omdat de adviseurs verschillende expertises hebben, versterken ze elkaar en zijn ze een belangrijke gesprekspartner voor beleid. In de dagelijkse praktijk wordt dan ook graag gebruik gemaakt van hun deskundigheid en kennis.

Adviseurs in positie brengen

De adviseur zeurt niet over toepassing van regelgeving en wettelijke kaders, maar denkt mee door samen met de gebiedsteammedewerker te kijken naar adequaat maatwerk, eigen kracht en kostenbesparing. Met hun centrale, ondersteunende rol tussen gebiedsteams en administratie, zorgaanbieders en toezicht zijn de adviseurs een spin het web van het sociaal domein en een cruciale verbinding tussen uitvoering, beleid en ondersteuning. De teamleiders in de gebiedsteams zijn essentieel voor het in positie brengen van de adviseursrol!