Regeling overgang van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet vanaf 18 jaar

Regeling overgang van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet vanaf 18 jaar

Kostenbewustzijn in de Jeugdwet

Regeling overgang van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet vanaf 18 jaar

Ben jij op de hoogte van de overgangsregeling Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet (Zvw)? Met deze regeling kunnen sommige jeugdtrajecten na het 18e jaar voortgezet en gefinancierd worden vanuit de Zvw, óók als de zorgaanbieder geen contract heeft bij de zorgverzekeraar.

Op dit moment kunnen de meeste jeugdigen die de leeftijd van achttien jaar bereiken en zorg ontvangen vanuit de jeugdwet hun behandeling afmaken omdat er op hun zeventiende jaar een herstelprofiel is afgegeven waaruit het gehele traject gefinancierd kan worden. De kwaliteit van zorg is daarmee al goed geborgd.

Juridisch gezien is er niet altijd sprake van de verlengde Jeugdwet na de leeftijd van achttien jaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opvoedingsondersteuning. De verlengde Jeugdwet is namelijk alleen bedoeld voor pleegzorg en gezinshuizen, zorg die voortvloeit uit het strafkader en zorg die niet onder een andere wetgeving kan vallen. Het niet gecontracteerd zijn van een zorgaanbieder voor zorg vanuit een andere wetgeving mag geen reden zijn om zorg vanuit de Jeugdwet te blijven financieren.

Financiering

Dit vraagt van ons met zorg te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om trajecten te laten doorlopen, terwijl de financiering wisselt. We financieren dan vanuit de Jeugdwet het traject tot aan het achttiende jaar. Na het achttiende jaar wordt de financiering overgenomen door een andere wetgeving. De behandeling kan gewoon doorlopen. Eén sprekend voorbeeld hierbij is de overgangsregeling naar de Zorgverzekeringswet. Deze bestaat al langer maar heeft onder aanbieders en verwijzers nog weinig bekendheid en blijft vaak onbenut.

Voorwaarden

Deze overgangsregeling is interessant als er sprake is van aanbieders die GGZ-gerelateerde zorg verlenen en niet gecontracteerd zijn bij de zorgverzekeraar of bijvoorbeeld wel gecontracteerd zijn voor basis-GGZ maar niet voor specialistische-GGZ. De financiering van zorg kan dan toch door de Zvw worden overgenomen op het achttiende jaar.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De jeugdige is al in zorg bij de regiebehandelaar voor diens 18e verjaardag.
  • De regiebehandelaar heeft een postmasterregistratie in het register SKJ of BIG register.
  • De voortzetting van de behandeling is gericht op afsluiting of overdracht.
  • De behandeling kent een maximale termijn van 365 dagen na de dag dat de jeugdige 18 jaar wordt.
  • Voor de voortzetting van deze behandeling gelden dezelfde randvoorwaarden als onder de Jeugdwet en beleidsregels voor de curatieve GGZ.

Deel je ervaring met ons!

De adviseurs Wmo & Jeugdwet staan jullie graag bij in de toepassing van deze regeling en horen graag jullie ervaringen, zowel positief als negatief.

Meer weten?

Meer informatie over deze overgangsregeling lees je in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ – Regeling overgang Jeugdwet naar Zvw bij bereiken 18 jaar.