Ga naar pagina inhoud

Productieverantwoording Wmo 2022

Deadline: 1 april 2023

Vóór 1 april 2023 moeten alle productieverantwoordingen en eventueel de controleverklaring Wmo 2022  met de voor uw organisatie toepassing zijnde formats weer bij ons binnen zijn.

Op de website van I-sociaaldomein staan de formats die horen bij de productieverantwoording, plus de verantwoordingsformats inzake meerkosten (net als over 2021). Stuur de verantwoording naar planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl

Wie moet een accountantsverklaring aanleveren?

  1. Aanbieders met een gefactureerde jaaromzet 2022 tot € 125.000, op basis van de totaal geleverde zorg die aan De Dienst is gefactureerd, kunnen volstaan met het aanleveren van de productieverantwoording. De documenten hoeven niet te worden voorzien van een accountantsverklaring.
  2. Aanbieders met een gefactureerde jaaromzet 2022 vanaf € 125.000, op basis van de totaal geleverde zorg die aan de Dienst is gefactureerd, dienen de productieverantwoording te voorzien van een accountantsverklaring.

    Dit betekent dat deze productieverantwoording ook voorzien moet zijn van een stempel en paraaf van uw accountant. Anders kan onze accountant geen waarde ontlenen aan het document en worden onze bestedingen als onzeker bestempeld.

Overige eisen omtrent de verantwoording Wmo 2022

  1. De productieverantwoording dient altijd ondertekend te zijn door de bestuurder of degene die tekenbevoegd is namens de organisatie.
  2. Voor de eisen omtrent de verantwoording Wmo 2022 conformeren wij ons verder aan het ‘Algemeen Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2022’. Dit protocol en het model van de aan te leveren productieverantwoording kunt u hier vinden.

Het controleprotocol met betrekking tot de verantwoording Jeugd 2022 zal opgemaakt en verstuurd worden door Sociaal Domein Friesland.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het aanleveren van de productieverantwoording en de formats? Dan kunt u contact opnemen met Team Contractbeheer van de Dienst Noardwest Fryslân.