Ga naar pagina inhoud

Nieuwe taakverdeling Dienst – Pastiel

Per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 ziet de uitvoering van de Participatiewet in Waadhoeke en Harlingen er anders uit. Alle inwoners die zich aanmelden voor een bijstandsuitkering worden door Pastiel gescreend op arbeidspotentieel en naar werk begeleid. Pastiel gebruikt de Dariuz wegwijzer als screeningsinstrument. De Dienst ondersteunt de inwoners die volgens de Dariuz wegwijzer geen arbeidspotentieel hebben, of kampen met vragen die werken (nog) in de weg staan.

 

Wat doet Pastiel, wat doet De Dienst?

Pastiel begeleidt bijstandscliënten met arbeidspotentieel zo snel mogelijk naar de (reguliere) arbeidsmarkt en uit de uitkering. De casemanagers van team Werk & Participatie van De Dienst houden zich vooral bezig met:   

  • sociale activering en zelfredzaamheid bevorderen van inwoners met een bijstandsuitkering maar (voorlopig) zonder arbeidspotentieel. Bij deze inwoners is vaak sprake van complexe problematiek. Wij helpen deze inwoners om zelfredzamer te worden en te participeren in de maatschappij, tenzij de gemeente een andere voorliggende voorziening heeft.
  • begeleiden van inwoners die bij Pastiel een re-integratietraject volgen maar ondersteuning nodig hebben op andere leefgebieden, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. We werken hierbij samen met de gebiedsteams. Op die manier zorgen de casemanagers van De Dienst samen met de jobcoach van Pastiel ervoor dat de inwoner zo snel mogelijk aan het werk kan.    
  • nauwkeurig monitoren van het cliëntenbestand: welke inwoners hebben ondersteuning nodig en wat is er nodig om hen zo snel mogelijk naar werk te helpen? Deze monitoring helpt onder andere beleidsadviseurs om keuzes te maken in de beleidsaanpak. En het geeft de colleges en gemeenteraden een beter inzicht in wat het effect is van middelen die worden ingezet in de uitvoering van de Participatiewet. 

Team Inkomen en de Inkomensadministratie van De Dienst blijven de uitkeringen verzorgen, van beoordeling van de aanvraag tot uitbetaling en handhaving. De nieuwe taakverdeling tussen Pastiel en De Dienst betreft dus alleen de re-integratie van inwoners bijstandscliënten met arbeidspotentieel.  

Proefdraaien

De aanpassing vanaf 1 januari heeft grote gevolgen voor de werkprocessen en systemen. Daarom draaien we tussen 1 oktober tot en met 31 december 2023 ‘op proef’. Op die manier kunnen De Dienst en Pastiel samen eventuele knelpunten in de uitvoering oplossen voordat we samen vanaf het nieuwe jaar officieel van start gaan. Zo zorgen we er samen voor dat de inwoners, ook in de nieuwe situatie, goed geholpen worden. 

Maatwerk per gemeente

Het besluit om de intakes voor de re-integratie van mensen met werkpotentieel te beleggen bij Pastiel is afgelopen voorjaar genomen door de colleges van gemeenten Harlingen en Waadhoeke. De Dienst krijgt nu meer tijd en ruimte om inwoners met complexe problematiek te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en sociale activering. Daarvoor maken we in overleg met de gemeentelijke beleidsadviseurs per gemeente een plan van aanpak op maat. Voor de eilanden Terschelling en Vlieland komt een aparte eilandenaanpak. 

Aandacht voor complexe problematiek

Meer aandacht voor inwoners met complexe problematiek is nodig. Want inwoners die al lange tijd een bijstandsuitkering ontvangen, hebben vaak een combinatie van problemen op verschillende leefgebieden. Denk bijvoorbeeld aan schulden, verslaving en sociale achterstand. Daardoor hebben zij vaak een intensief voortraject nodig voordat ze bemiddeld kunnen worden naar werk. Dit is een groeiende groep in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De achterstanden die zij hebben worden bovendien groter, waardoor de kans steeds kleiner wordt dat ze ooit uit de uitkering komen. Genoeg redenen dus om meer tijd en ruimte te maken voor deze groep inwoners. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de nieuwe taakverdeling tussen Pastiel en De Dienst? Neem dan contact op met Marius Jellema, directeur van De Dienst.