Individuele Inkomenstoeslag

Individuele Inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een inkomen tot iets boven de voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Voor wie?

Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. We vergelijken uw inkomen met de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. De normen veranderen ieder jaar in januari en juli. Een overzicht van de actuele normen vindt u hier.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw situatie. De hoogte van de toeslag is per kalenderjaar:

Per 1 januari 2019 zijn de bedragen:

 • € 247,00 voor een alleenstaande
 • € 318,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 353,00 voor gehuwden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet u op het moment dat u een aanvraag indient, aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U woont in een van de gemeenten waarvoor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkt.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft in de 36 maanden voor uw aanvraag een inkomen gehad dat niet hoger was dan 105% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor inwoners van gemeente Harlingen geldt een maximum van 110%. Een overzicht van actuele normen vindt u hier.
 • Uw vermogen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan de voor u geldende vermogensgrens.
 • U hebt in de 12 maanden voor uw aanvraag geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft zich in de afgelopen 12 maanden aantoonbaar ingespannen om werk te vinden of om uw kansen op werk te vergroten.
 • U heeft in de 12 maanden voor uw aanvraag géén waarschuwing of afstemming (verlaging van uw uitkering) gehad voor het niet nakomen van de verplichtingen die horen bij een bijstandsuitkering (arbeid, re-integratie en participatie).
 • Heeft u inkomsten uit werk die lager zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm? Dan moet u aan kunnen tonen dat u zich in de afgelopen 12 maanden ingespannen heeft om uw inkomen te verhogen.
 • U volgt geen opleiding waarvoor u studiefinanciering kunt ontvangen als u 18 jaar of ouder bent of waarvoor u een Wtos-tegemoetkoming kunt ontvangen. U volgt ook geen BOL-opleiding of een BBL-opleiding. U heeft in de afgelopen 6 maanden ook niet een van deze opleidingen gevolgd.
 • U volgt geen opleiding met behoud van uitkering en u heeft dat in de afgelopen zes maanden ook niet gedaan.
 • U bent niet korter dan 6 maanden geleden werkloos geworden (het betreft hier arbeid uit dienstbetrekking, zelfstandige arbeid, fulltime en parttime werkzaamheden).
 • U verwacht niet dat uw inkomen binnen 6 maanden hoger wordt dan het nu is.

In de folder Individuele Inkomenstoeslag leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen.  De folder en het aanvraagformulier vindt u op de pagina downloads. In het formulier staat welke bewijsstukken u mee moet sturen, en waar u het formulier naar toe kunt sturen.