Compensatieregeling eigen risico

Compensatieregeling eigen risico

Nieuwe minimaregeling:

Compensatieregeling Eigen Risico zorgverzekering

De Compensatieregeling Eigen Risico is bedoeld voor mensen met een inkomen en een vermogen op bijstandsniveau die het wettelijk eigen risico van 2021 (€ 385,00) voor de zorgverzekering volledig hebben besteed. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u een vergoeding tot maximaal € 100,00 aanvragen. Bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent is niet van belang.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Op het moment dat u een aanvraag indient moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • U woont in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke
  • U bent 18 jaar oud of ouder
  • U heeft (eventueel met uw partner) op het moment van uw aanvraag een inkomen tot maximaal de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen (eventueel met uw partner) is niet hoger dan de voor u geldende vermogensgrens
  • U hebt geen recht op studiefinanciering
  • U heeft uw wettelijk eigen risico over het jaar 2021 van € 385,00 volledig besteed.

Wat verstaan we onder inkomen?
U heeft (eventueel met uw partner) een inkomen dat op de datum van de aanvraag lager of gelijk is aan de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van het inkomen is van belang, niet het soort inkomen. Dat inkomen kan een uitkering zijn of loon uit werk, maar bijvoorbeeld ook alimentatie (onderhoudsbijdrage) en de heffingskortingen van de Belastingdienst rekenen wij als inkomen. De bijstandsnormen wijzigen ieder jaar in januari en juli. Op de pagina bijstandsbedragen leest u de actuele voor u geldende bijstandsnorm.

Wat is de vermogensgrens?
Voor een bijdrage uit de Compensatieregeling Eigen Risico mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag noemen we het ‘Vrij te laten vermogen’. Welk bedrag voor u van toepassing is leest u in onderstaande tabel.

Norm Eigen vermogen 2021

De vermogensnorm wijzigt ieder jaar in januari. Op de pagina Bijstandsbedragen leest u altijd de actuele normbedragen.

Een bijdrage aanvragen

Voorkom teleurstelling, check eerst dit schema voordat u een aanvraag indient voor een bijdrage U kunt de folder en het aanvraagformulier downloaden vanaf de pagina formulieren.

Ontvangt u een bijstandsuitkering of een IOAW- of een IOAZ- uitkering? 

Inwoners die een bijstandsuitkering of een IOAW- uitkering ontvangen via de Dienst, of een IOAZ-uitkering ontvangen via BZF Leeuwarden, kunnen het zogenaamde ‘Verkort aanvraagformulier Compensatieregeling Eigen Risico’ invullen en opsturen. U hoeft alleen het bewijs van uw zorgverzekering mee te sturen waaruit blijkt dat u uw eigen risico (€ 385,-) over 2021 volledig hebt besteed.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier Compensatieregeling Eigen Risico op naar:
De Dienst Noardwest Fryslân
T.a.v. Team Inkomen
Postbus 4
8800 AA Franeker.
Wilt u voor u en uw partner gelijktijdig een vergoeding aanvragen? Dat kan. U kunt één aanvraagformulier voor u beiden gebruiken.

Tot wanneer kunt u aanvragen?  
U kunt een aanvraag indienen zodra u bericht heeft ontvangen dat uw eigen risico volledig verbruikt is. U kunt een aanvraag voor een bijdrage indienen tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Bewijsstukken meesturen

Om vertraging van uw aanvraag te voorkomen:

  • Stuur alle in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken mee
  • Heeft u en/of uw partner de afgelopen maand een bijstandsuitkering van de Dienst ontvangen? U kunt volstaan met een bewijs waaruit blijkt dat u uw eigen risico volledig hebt besteed.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met de Dienst via 0517-380 200.