Ga naar pagina inhoud

Wijziging Woonplaatsbeginsel succesvol geïmplementeerd

Financiering Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 is dit wettelijk veranderd. Tot en met 2021 werd voor de vaststelling van het woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager. Vanaf 2022 bepaalt de inschrijving van de jeugdige welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de zorg.

Scenario’s

Hierbij zijn twee scenario’s mogelijk:

  • Ambulante zorg vallende onder de Jeugdwet
    Ontvangt de jeugdige jeugdhulp zonder structureel verblijf, of in combinatie met alleen incidenteel verblijf? Dan wordt er gekeken naar de Basisregistratie Personen (BRP)-inschrijving van de jeugdige voor de vaststelling van de verantwoordelijke gemeente.
  • Verblijf vallende onder de Jeugdwet
    Ontvangt de jeugdige structureel verblijf vanuit de jeugdwet, bijvoorbeeld verblijf in een pleeggezin of ieder weekend verblijf bij een zorgboerderij? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP onmiddellijk voorafgaande aan het verblijf zijn woonadres had (in veel gevallen bij ouders).

Wanneer er sprake is van een combinatie van ambulante en verblijfszorg valt het geheel aan zorg onder de regels voor Verblijf.

Proces

In april 2021 zijn gemeenten van start gegaan met het in kaart brengen van het aantal jeugdigen dat volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel per 2022 onder een andere gemeente valt. Vanaf dit moment in het proces was er tevens landelijke coördinatie vanuit het Ketenbureau iSociaal Domein. Hiernaast hebben wij, mede als trekker, de Friese werkgroep ‘Wet wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet’ opgestart. Door in het proces voortdurend te verbinden op intern, op provinciaal en op landelijk niveau hebben wij gedurende 2021 de wijzigingen als gevolg van het woonplaatsbeginsel goed en tijdig kunnen doorvoeren. De administratieve overdracht van jeugdigen verliep vanaf september via een zogenaamde Transporttool WPB. Naar aanleiding van deze overdracht heeft er afstemming plaatsgevonden tussen gemeenten, met gebiedsteams, met zorgaanbieders en indien nodig aanvullend met Inkoop en Contractbeheer (september-december). Alle (digitale) toekenningen zijn inmiddels verzonden waarmee de administratieve omzetting is afgerond. In december is de communicatie met de jeugdigen over de wijziging opgestart en ook afgerond.

Bestuurlijk is in Fries verband besloten om op 1 januari 2022 nog lopende herstel-trajecten (trajectfinanciering), waarvan de jeugdige administratief verhuisde, door de latende gemeente financieel uit te laten dienen. De regiefunctie voor deze trajecten is wel overgedragen aan de ontvangende gemeente, indien de verwijzing vanuit het Gebiedsteam heeft plaatsgevonden.

Overgedragen jeugdigen en voorzieningen

In totaliteit hebben wij 101 jeugdigen overgedragen aan andere gemeenten (dit kan ook binnen de gemeenten van NWF plaats hebben gevonden). 89 jeugdigen hebben wij in totaal van andere gemeenten overgedragen gekregen. In totaal hebben wij voor deze jeugdigen 174 voorzieningen overgedragen en 177 ontvangen. Navolgend geven wij inzicht in de specificaties van de aantallen:

Aantal jeugdigen

GemeenteUitInSaldo
Harlingen213312
Terschelling61-5
Vlieland110
Waadhoeke7354-19
Totaal NWF10189-12

Aantal voorzieningen

GemeenteUitInSaldo
Harlingen385618
Terschelling91-8
Vlieland31-2
Waadhoeke124119-5
Totaal NWF1741773

Harlingen per productcategorie

HarlingenUitInSaldo
Pleegzorg14195
Voogdij8102
Herstel9112
Verblijf440
Duurzaam242
OTS143
Overig044
Totaal Harlingen385618

Waadhoeke per productcategorie

WaadhoekeUitInSaldo
Pleegzorg34351
Voogdij3226-6
Herstel2015-5
Verblijf1613-3
Duurzaam16182
OTS341
Overig385
Totaal Waadhoeke124119-5

Terschelling per productcategorie

TerschellingUitInSaldo
Pleegzorg20-2
Voogdij10-1
Herstel61-5
Totaal Terschelling91-8

Vlieland per productcategorie

VlielandUitInSaldo
Verblijf10-1
Duurzaam10-1
Overig110
Totaal Terschelling31-2

Effecten bekend, doorrekening volgt

Nu het proces succesvol is beëindigd, kunnen we de balans opmaken. Welke effecten zijn inmiddels bekend?

  1. De wetswijziging raakt de formatie van de Gebiedsteams nauwelijks, aangezien het veelal om administratieve overdrachten gaat, waarbij de verwijzer met name een gecertificeerde instelling of een huisarts is. Waar het Gebiedsteam betrokken is, zijn de overdrachten afgerond of in beeld.
  2. Wij hebben een instroom t.a.v. de maritieme academie (Harlingen) waargenomen van 4 jeugdigen. Van de 5 voorzieningen gaat het om 3 herstel-trajecten, welke door de latende gemeente worden uitgediend.   
  3. Het effect van de wet wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt financieel, in zijn totaliteit, nader uitgewerkt in de 1e Rapportage Sociaal Domein (januari t/m maart 2022) en in de Begroting 2023. Daarin rekenen we de financiële consequenties voor de individuele gemeenten door.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de wet wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet contact op met Fettje Nolles, teamleider Wmo & Jeugdwet, via onze contactpagina.