Dienstverlening aan de burger door Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân voortgezet

Dienstverlening aan de burger door Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân voortgezet

Persbericht

Franeker, 11 maart 2016

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zet het samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten voort.

De Dienst SoZaWe NW Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. De Dienst voert voor deze gemeenten een deel van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uit.

In het kader van de fusievoorbereidingen van gemeente Leeuwarderadeel en de drie toekomstige Waadhoeke-gemeenten beraden de  zeven gemeenten zich op de toekomstige samenwerking in het sociaal domein. Een van de onderwerpen in de discussie in Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel is het voortbestaan van de Dienst als zelfstandige organisatie. De gemeente Leeuwarderadeel heeft aangegeven uit de regeling te willen treden per fusiedatum met Leeuwarden.

Kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners staat voorop

De fusievoorbereidingen, de recente invoering van de decentralisaties en gebiedsteams en het doorontwikkelen van de taakverdeling tussen gemeenten en de Dienst leiden tot het bestuursstandpunt dat het niet verantwoord is om de Dienst als zelfstandige organisatie op korte termijn op te heffen. Om de kwaliteit van de dienstverlening op niveau te houden en verdere ontwikkelingen binnen het sociaal domein goed uit te kunnen voeren is een bestendige bestuurlijke en organisatorische structuur nodig. Het belang van de inwoners van Noordwest-Friesland is nu leidend.

Mogelijke verbeteringen in aansturing, beleid en uitvoering

Zodra de situatie in het sociaal domein gestabiliseerd is, kijkt het bestuur opnieuw naar de beste positie voor de Dienst. Tot die tijd onderzoeken de gemeenten en Dienst mogelijke verbeteringen in aansturing, beleid en uitvoering van de Dienst. Zo zullen de colleges en raden van de deelnemende gemeenten op korte termijn volledig betrokken worden bij de ontwikkeling van sociaal beleid in Noordwest-Friesland.

Toekomstige positie van de Dienst

De besluitvorming over de toekomst van de regeling is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Dienst. Opvattingen en besluiten van individuele colleges en/of raden zullen te zijner tijd worden geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur en kunnen dan eventueel met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen alsnog leiden tot het wijzigen of beëindigen van het samenwerkingsverband.