Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Iedereen kan met een beroep op de Wob een verzoek indienen bij een bestuurlijk orgaan. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid.

De Dienst verschaft zelf op allerlei manieren informatie over het beleid en de uitvoering, bijvoorbeeld via deze website, via www.overheid.nl, advertenties, persberichten, openbare bestuursvergaderingen en door beleidstukken en verordeningen ter inzage te leggen in de gemeentehuizen. Ook geven de medewerkers van de Dienst zo goed mogelijk antwoord op telefonische en schriftelijke vragen.

Als u meer wilt informatie zoekt dan we via bovenstaande kanalen verstrekken, dan kunt u een verzoek indienen om openbaarmaking van bepaalde informatie: het Wob-verzoek.

De beslissing over een Wob-verzoek
Een overheidsinstantie mag een verzoek om informatie alleen afwijzen als er een in de wet genoemde uitzonderingsgrond van toepassing is. Er is sprake van een uitzonderingsgrond als de gevraagde informatie:

 • vertrouwelijke gegevens betreft van bedrijven of personen,
 • inspectie, controle en toezicht van de Dienst betreft,
 • opsporing van strafbare feiten betreft,
 • de eenheid van de Kroon (Koning en ministers) of de veiligheid van de Staat in gevaar zou kunnen brengen.

Een overheidsinstantie mag ook besluiten om geen informatie te verschaffen als een bijzonder belang opweegt tegen het algemene belang van openbaarheid. Een overheidsinstantie hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die alleen bestemd zijn voor intern gebruik.

Hoe moet een Wob-verzoek aan de Dienst er uit zien?
Wilt u een Wob-verzoek bij de Dienst indienen, dan moet dat verzoek aan de volgende eisen voldoen:

 • Het moet gaan om informatie die onder de Dienst valt, waar de Dienst dus over beschikt.
 • De informatie moet betrekking hebben op het beleid van de Dienst, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.
 • Het onderwerp moet nauwkeurig beschreven zijn in het verzoek.
 • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die dus ergens bij de Dienst is vastgelegd. U hoeft niet de concrete documenten te benoemen waarin de informatie beschreven is, maar als u weet om welke documenten het gaat stelt de Dienst het erg op prijs als u de titels van documenten noemt.
 • U kunt een Wob-verzoek alleen bij de Dienst indienen door een brief te sturen naar:
  Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
  T.a.v. het dagelijks bestuur
  Postbus 4
  8800 AA Franeker
  Geef in uw brief aan dat het om een Wob-verzoek gaat. Er kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het toesturen van de informatie.

Hoe lang duurt het voor u antwoord krijgt?
De Dienst neemt binnen vier weken een besluit over uw verzoek. Bij wijze van uitzondering kan deze termijn nog eens met vier weken verlengd worden. De Dienst moet u dat dan wel schriftelijk en gemotiveerd meedelen voordat de eerste termijn is verstreken.

Besluit de Dienst om u de informatie te verstrekken dan wordt deze informatie bij het besluit gevoegd of wordt aangegeven op welke wijze u de informatie kunt verkrijgen. Het kan ook gebeuren dat wordt verwezen naar een document dat voor een ieder toegankelijk is op de website van de Dienst of op Overheid.nl.  Besluit de Dienst om u de informatie niet te verstrekken, dan ontvangt u daarover een schriftelijk en gemotiveerd bericht. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u daar een bezwaar tegen indienen. Hoe u een bezwaar moet indienen, staat in het besluit vermeld.

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u op de website van de Rijksoverheid.