Ga naar pagina inhoud

Onze sollicitatiecode

De Sollicitatiecode (hierna te noemen: ‘de code’) bevat basisregels die De Dienst Noardwest Fryslân in acht neemt bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. De sollicitatiecode van de NVP (Netwerk Voor HR-Professionals) maakt integraal onderdeel uit van deze code en is als bijlage bijgesloten.

De inhoud voldoet aan Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van werving, selectie en gegevensverwerking en -bescherming.

Uitgangspunten

De sollicitatiecode van De Dienst Noardwest Fryslân is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Sollicitanten hebben bij De Dienst Noardwest Fryslân bij gelijke geschiktheid gelijke kansen op een contract/payrollcontract.
  • De Dienst Noardwest Fryslân let niet op leeftijd, sekse, afkomst, geloof of geaardheid;
  • De Dienst Noardwest Fryslân bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie;
  • De sollicitant wordt geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan in de organisatie;
  • De Dienst Noardwest Fryslân gebruikt alleen die informatie die van belang is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie;
  • Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant in acht genomen;
  • De sollicitant verschaft aan De Dienst Noardwest Fryslân de informatie die deze nodig heeft om een juist beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en van zijn vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert.

  Indeling

  1. Wervingsprocedure
  2. Eindselectie en beslissing
  3. Overige normen AVG
  4. Klachtenbehandeling
  5. De NVP Sollicitatiecode

  1.  Wervingsprocedure

  Vacature stellen

  Een vacature is een vacante functie die tot de structurele formatie wordt gerekend.

  Indien De Dienst Noardwest Fryslân besluit dat er een vacature is of komt, maakt zij voor de functie een wervingsprofiel waarin de relevante kenmerken van de functie worden vermeld. Daartoe behoren in elk geval: functie-eisen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidsomvang en standplaats.

  Tevens wordt de wijze van solliciteren en de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd bekend gemaakt. In de tekst wordt vermeld of gebruik kan worden gemaakt van een assessment om de geschiktheid (mede) te bepalen.

  Deze tekst wordt volgens een format op een neutrale wijze opgesteld.

  Er is geen sprake van een vacature zoals bedoeld in deze code indien het gaat om een specifieke opdracht waarbij specialistische kennis en snelle inzet noodzakelijk is of om tijdelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld bij piekwerkzaamheden of ter vervanging van ziekte of verlof). In het geval van een opdracht wordt direct tot externe werving of aanbesteding overgegaan.

  Plaatsingsvolgorde

  Als besloten is tot het stellen van een vacature, wordt nagegaan of er sollicitanten zijn die geschikt bevonden worden en rechtstreeks op de vacature geplaatst kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die boventallig zijn verklaard of wegens ziekte herplaatst moeten worden. De vacature wordt alleen aan deze kandidaten bekendgemaakt.

  Interne bekendmaking

  Indien er geen medewerkers zijn die rechtstreeks geplaatst kunnen worden, wordt de vacature intern bekend gemaakt. Iedereen die werkzaam is bij De Dienst Noardwest Fryslân wordt in staat gesteld te solliciteren. Medewerkers met een (payroll) dienstverband hebben voorrang op medewerkers die via een detacheringsbureau zijn ingehuurd.

  Externe bekendmaking

  Indien de interne procedure niet heeft geleid tot invulling van de vacature, wordt de vacature extern bekend gemaakt. Afhankelijk van de vacature wordt besloten welke kanalen hiervoor worden ingezet.

  Gelijktijdig interne en externe bekendmaking

  Als niet wordt verwacht dat er geschikte interne kandidaten zijn, kan in overleg met de Ondernemingsraad worden besloten de vacature gelijktijdig intern en extern bekend te maken. In de vacaturetekst die intern wordt verspreid, wordt vermeld dat er gelijktijdig intern en extern wordt geworven. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

  Selectie

  De Dienst Noardwest Fryslân bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum:

  • of de sollicitant wordt afgewezen;
  • of de sollicitant wordt uitgenodigd;
  • of de sollicitatie wordt aangehouden onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt.

  Indien de sollicitant voor een gesprek wordt uitgenodigd of indien de sollicitatie wordt aangehouden, stuurt De Dienst Noardwest Fryslân hiervan bericht aan de sollicitant. In dit bericht wordt de verdere procedure inclusief de verwachte duur daarvan toegelicht.

  Objectieve selectiemethode

  De Dienst Noardwest Fryslân kiest bij de selectie van een geschikte kandidaat voor een zo objectief mogelijke selectiemethode. Deze bestaat uit minimaal:

  • De eerste selectie wordt gemaakt op grond van de functie-eisen en/of competenties;
  • De eindbeoordeling van geschiktheid wordt genomen op basis van gesprekken die sollicitanten voeren met bij voorkeur drie medewerkers van De Dienst Noardwest Fryslân (tegelijkertijd of opeenvolgend);
  • In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van de zgn. STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat).

  2. Eindselectie en indiensttreding

  Assessment

  Een psychologisch onderzoek of assessment kan plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog met inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De psycholoog heeft voorafgaande toestemming nodig van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek aan de opdrachtgever te kunnen verstrekken.

  Referentie

  In de procedure kan gebruik worden gemaakt van referenties. Indien een referentie wordt opgevraagd bij derden, wordt daartoe aan de sollicitant vooraf om toestemming gevraagd.

  Afwijzing

  Indien De Dienst Noardwest Fryslân, in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de vervulling van de vacature, ontvangt deze binnen twee weken na dit besluit mondeling of schriftelijk een gemotiveerd bericht.

  Afronding procedure

  De sollicitatieprocedure wordt als afgerond beschouwd indien de vacature is vervuld of De Dienst Noardwest Fryslân heeft besloten dat de vacature als onvervuld wordt beschouwd of vervalt. Allen die op dat moment nog deelnemen aan de procedure, ontvangen hierover binnen twee weken bericht. Voor zover van toepassing worden gegevens afkomstig van een sollicitant binnen vier weken na de afwijzing vernietigd.

  Indiensttreding: Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  De sollicitant dient een VOG te overleggen uiterlijk binnen 8 weken na indienstreding. Als de VOG niet of niet op tijd wordt ingeleverd, is dit een ontbindende voorwaarde. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt ontbonden. In het geval de sollicitant gaat werken via een payrolldienstverband of wordt ingehuurd via een detacheringsbureau wordt de overeenkomst met de uitleenorganisatie ontbonden.

  Indiensttreding: Afleggen ambtseed of -belofte

  Medewerkers die in dienst treden, leggen binnen drie maanden een ambtseed of -belofte af. Medewerkers die werkzaam zijn via een payrollorganisatie of via een detacheringsbureau ondertekenen de Integriteits- en geheimhoudingsverklaring.

  3. Overige normen AVG

  De Dienst Noardwest Fryslân hanteert naast de genoemde bewaartermijnen tevens de volgende normen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  • De Dienst Noardwest Fryslân benadert alleen kandidaten (bijvoorbeeld via LinkedIn) als er een zogeheten gerechtvaardigd belang is;
  • De Dienst Noardwest Fryslân bewaart en bewerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het sollicitatiedoel en omschrijft dat doel duidelijk;
  • De Dienst Noardwest Fryslân bewaart en bewerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het sollicitatiedoel en omschrijft dat doel duidelijk;
  • Geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid worden door De Dienst Noardwest Fryslân verwerkt, ook niet na indiensttreding.
  • Sollicitanten hebben (tot het moment van verwijdering) recht op inzage van hun gearchiveerde gegevens en op correctie en verwijdering;
  • De Dienst Noardwest Fryslân heeft voor het gebruik van beeldmateriaal van de kandidaat expliciete toestemming nodig;
  • De Dienst Noardwest Fryslân mag vragen te solliciteren via een brief of video, maar video niet verplichten.

  4.  Klachtenbehandeling

  Indien de sollicitant een klacht heeft of meent dat De Dienst Noardwest Fryslân in strijd met de bepalingen van deze code heeft gehandeld, kan hij deze klacht schriftelijk kenbaar maken bij De Dienst Noardwest Fryslân.

  De klacht dient binnen vier weken nadat aan de sollicitant een afwijzing is gezonden bij De Dienst Noardwest Fryslân binnen te zijn. Deze termijn is afgestemd op het bepaalde in ‘afronding procedure’ onder 2. Eindselectie en indiensttreding. Omdat sollicitatiegegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden vernietigd, kunnen klachten die na deze termijn binnenkomen dan ook niet in behandeling worden genomen.

  De sollicitant ontvangt uiterlijk binnen een maand na indiening van de klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie van De Dienst Noardwest Fryslân.

  Indien de sollicitant meent dat deze reactie onbevredigend is, kan zich met zijn schriftelijke klacht wenden tot de NVP. In de sollicitatiecode NVP wordt het vervolg van de procedure besproken.

  De sollicitatiecode van de NVP

  De sollicitatiecode van de NVP (Netwerk Voor HR-Professionals) maakt integraal onderdeel uit van deze code.