Bestuur en directie van de Dienst

Bestuur en directie van de Dienst

Het algemeen bestuur van de Dienst bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, bijvoorbeeld door het vaststellen van verordeningen, kadernota’s of beleidsnotities. Hieraan moet de Dienst zich houden. Het algemeen bestuur bepaalt ook hoeveel geld daarvoor beschikbaar is door middel van het vaststellen van de begroting. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders Sociale Zaken van de gemeenten waarvoor de Dienst werkt. De volgende wethouders zijn lid van het het Algemeen Bestuur:

  • Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema – gemeente Terschelling. Mevrouw Hoekstra is voorzitter van het bestuur.
  • De heer H. Kuiken – gemeente Harlingen
  • De heer P. Schoute – gemeente Harlingen
  • Mevrouw E. de Ruijter – gemeente Vlieland
  • Mevrouw B. Tol – gemeente Waadhoeke
  • Mevrouw C. de Pee – gemeente Waadhoeke
  • Mevrouw N. Haarsma-Vrieswijk – gemeente Waadhoeke

Het dagelijks bestuur van de Dienst bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het kan daarvoor nadere richtlijnen opstellen. Verder oefent het dagelijks bestuur toezicht uit op het functioneren van de Dienst. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie leden van het Algemeen Bestuur. De directeur van de Dienst is de secretaris van het dagelijks bestuur.

Een bestuursvergadering bijwonen?

Het bestuur van de Dienst vergadert regelmatig. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn gedeeltelijk openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. Voorafgaand aan iedere vergadering wordt middels een advertentie in de Leeuwarder Courant gepubliceerd waar en hoe laat het openbare deel van de vergadering plaatsvindt en welke agendapunten worden behandeld. De te behandelen stukken liggen voorafgaand aan de vergadering tijdens de openingstijden ter inzage in de gemeentehuizen van Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland en worden gepubliceerd in de agenda op deze website.