Organisatie

Organisatie

Eén sociale dienst voor Noordwest Friesland

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) voert namens de gemeenten in Noordwest Friesland verschillende wetten op het gebied van sociale zaken uit. De Dienst werkt voor de inwoners van de volgende gemeenten:

 • Harlingen
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Waadhoeke

Welke wetten en regelingen voert de Dienst uit?

De Dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van (een deel van) de volgende wetten:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
 • De Participatiewet
 • De Jeugdwet
 • Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
 • De Wet kinderopvang
 • De Wet inburgering (WI)
 • Overige wetten op het gebied van sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeenten is opgedragen.

Bestuur en directie van de Dienst

De Dienst wordt aangestuurd door een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een directie. Hier vindt u een overzicht