Nieuws

Nieuws

Sociale Dienst voor cliënten uit Ferwerderadiel vanaf 1 januari in Damwâld

Lees Voor Woont u in gemeente Ferwerderadiel en ontvangt u op dit moment een uitkering, Wmo-voorziening of een bijdrage uit een van de minimaregelingen via de Dienst? Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor deze zaken terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. in...

Ter inzage: Conceptverordeningen Participatiewet en Wmo 2015

Lees Voor Met ingang van 1 januari 2015 wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning en treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen. Er is straks één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk...

Lees meer

Directieoverdracht Dienst per 1 oktober 2014

Lees Voor Met ingang van 1 oktober 2014 is de heer drs. M.J. Jellema  algemeen directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân in Franeker. Hij neemt deze functie per die datum over van de heer ir. G.C.A. Olijerhoek. Marius Jellema is sinds 2007 werkzaam bij de Dienst, in...

Lees meer

Beleidsplan ‘Sociaal domein in de praktijk’

Lees Voor Met ingang van 1 januari 2015 draagt de Rijksoverheid een aantal taken over naar gemeenten. Dit noemen we de drie decentralisaties. Op dat moment worden de Nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet ingevoerd. Het Rijk heeft de gemeenten de opdracht gegeven om een beleidsplan op te stellen. In dit...

Lees meer

Publicatie stukken voor de bestuursvergadering van 1-10-2014

Lees Voor Op 1 oktober 2014  vergadert het bestuur van de Dienst.Tijdens het openbare gedeelte van de vergadering komen de volgend onderwerpen en stukken aan de orde: Agenda: Opening Vaststellen van de agenda Vergaderrooster bestuur 2015 Mededelingen Ingekomen/uitgaande stukken E-mail dhr. Jellema inzake minimabeleid Brief van Koepel Wmo inzake inspreken...

Lees meer

Veranderingen rond pgb’s: trekkingsrecht

Lees Voor Op 1 januari 2015 wordt ook het trekkingsrecht ingevoerd. Dat betekent dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) pgb’s gaat beheren. Als u vanaf 1 januari 2015 nog een pgb heeft, wordt dat niet meer op uw eigen bankrekening gestort, maar op de rekening van de SVB. U geeft de...

Belangrijk nieuws rond huishoudelijke hulp 2015

Lees Voor Per 1 januari 2015 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 met de veranderingen ingestemd. Waarom zijn er wijzigingen binnen de Wmo? Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is door de stijgende kosten als gevolg van onder meer de vergrijzing...

Wijziging uitkering alleenstaande ouders per 2015

Lees Voor Belangrijk nieuws voor alleenstaande ouders: per 2015 wijzigt uw uitkering Als u op dit moment een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder ontvangt, wijzigt de hoogte van uw uitkering per 2015. Wij houden in de norm nu rekening met de zorg voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Dit...

Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013

Lees Voor ‘Uitkeringsgerechtigden positief over dienstverlening’ In december 2013 is het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de personen die een WWB- of Ioaw-uitkering ontvangen van de Dienst. Het onderzoek is net als andere jaren uitgevoerd door het SGBO. Deze organisatie verwerkt en analyseert de gegevens én vergelijkt de uitkomsten van het...