Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

De huidige Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 loopt per 31 december 2018 af. Om die reden is thans de procedure gestart om te komen tot een nieuwe overeenkomst voor de levering van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2019 en verder.

De Dienst kiest ervoor om vanaf 2019 een ‘open house systeem’ in te richten voor de levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen. In dit open house systeem komt elke Zorgaanbieder die voldoet aan onze eisen in aanmerking voor een Uitvoeringsovereenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorziening(en).

Inschrijving Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Wilt u in aanmerking komen voor een Uitvoeringsovereenkomst bij Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder, dan dient u in te schrijven conform de beschrijving in de Procesovereenkomst Toelatingsprocedure Open House Wmo maatwerkvoorzieningen.

Inschrijfdocumenten

 1. Bijlage 1 Administratieprotocollen en iWmo versie 1
 2. Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders versie 1
 3. Bijlage 3 Eisen kwaliteitssysteem
 4. Bijlage 4 Protocol calamiteitenonderzoek Wmo NWF
 5. Bijlage 5 Concept Uitvoeringsovereenkomst bij Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019
  a. Bijlage 5a Inschrijfformulier Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen versie 2
  b. Bijlage 5b Formulier eigen verklaring Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen versie2
  c. Bijlage 5c Formulier algemene gegevens
 6. Bijlage 6 Handboek Aanpak Voorkoming Escalatie
 7. Bijlage 7 Checklist aan te leveren documenten versie 2
 8. Procesovereenkomst Toelatingsprocedure open house wmo maatwerkvoorziening
 9. Programma van Eisen Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder versie 5 Definitief

Uw inschrijving dient u te mailen naar: inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl.
Om zo snel mogelijk tot inschrijving over te kunnen gaan, adviseren wij u alle documenten en formulieren goed te controleren alvorens te mailen.
Voor aanbieders die in 2018 inwoners (woonachtig in Noardwest Fryslân) ondersteunen en de ondersteuning ook in 2019 willen voortzetten* verzoeken wij u tijdig doch uiterlijk 1 oktober 2018 in te schrijven.
*
Bij geldige beschikking

Na goedkeuring

Na beoordeling en goedkeuring van de formulieren en documenten, mailt De Dienst u de Uitvoeringsovereenkomst bij Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder. Na ondertekening door de rechtsgeldig vertegenwoordiger dient u de Uitvoeringsovereenkomst (ingescand) te mailen naar: inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl

De Uitvoeringsovereenkomst gaat in op 1-1-2019, u bent vanaf dat moment gerechtigd om zorg in natura te leveren. Zie voor de werkwijze Programma van Eisen hoofdstuk 2 ‘Werkwijze en context sociaal domein opdrachtgever’.

Bijlagen