Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân

Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân adviseert de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland bij de vorming van sociaal beleid. Het gaat om beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen.

Beleid en advisering

Het gemeentelijk beleid moet er voor zorgen dat inwoners die hulp nodig hebben zich staande houden in onze veranderende samenleving. Ze moeten voldoende toegang krijgen tot diensten en voorzieningen die hun zelfredzaamheid verbeteren en voorkomen dat zij verder in de problemen komen. De Adviesraad wordt zo mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van dit beleid en onderhoudt contacten met inwoners en maatschappelijke organisaties voor draagvlak van haar adviezen. De Adviesraad bestaat uit 15 leden, die vanuit hun werk of als vrijwilliger allemaal met een of meerdere onderdelen van het sociaal domein te maken hebben.

Themagroepen Participatie, Wmo en Jeugd

Omdat het werkterrein van de Adviesraad breed is, zijn binnen de raad drie themagroepen gevormd: de themagroep Participatie (Werk en Inkomen), de themagroep  Wmo (Wonen, zorg en welzijn) en de themagroep Jeugd. Deze themagroepen komen in grote lijnen overeen met de drie wetten waarin de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het Sociale Domein is vastgelegd.

Netwerk

Om de gemeentebesturen van goed onderbouwde adviezen te voorzien, is het belangrijk om van verschillende kanten informatie te ontvangen. Daarom onderhoudt de Adviesraad contacten met allerlei organisaties en personen. Via de website, maar ook rechtstreeks. Via een contactformulier van de website van de Adviesraad kan iedereen zich rechtstreeks tot de raad wenden met opmerkingen, suggesties en vragen over onderwerpen die op het terrein van de raad liggen. Daarnaast hebben de leden van de Adviesraad hun eigen netwerk / achterban van waaruit ze informatie kunnen krijgen. De Adviesraad is overigens niet ingesteld om persoonlijke klachten te behandelen. Daar zijn andere instanties voor.

Meer informatie op de website van de Adviesraad

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân vindt u op www.asdnwf.nl.