Ga naar pagina inhoud

Besparing op aanvragen Jeugdwet via externe verwijzers

Bekostiging Jeugdwet

Jeugdigen kunnen via externe verwijzers als een huisarts of gecertificeerde instelling (GI) bij een jeugdzorgaanbieder terechtkomen. Het gebiedsteam is dan niet betrokken. De aanbieder dient vervolgens een ‘Verzoek om Toewijzing’ (VOT) in bij de Dienst om de zorg bekostigd te krijgen. Sinds 2019 controleren wij deze VOT-aanvragen op verschillende onderdelen. Bij een aantal zaken kijkt een Adviseur Wmo & Jeugdwet mee en neemt zo nodig contact op met de aanbieder om extra toelichting te vragen.

Screening

Ons team Administratie kan de meeste aanvragen zelfstandig verwerken. Het team controleert de VOT’s op onder andere contractafspraken, woonplaatsbeginsel (is de aanvraag bij de goede gemeente ingediend?) en stapeling van trajecten (bepaalde trajecten mogen niet tegelijkertijd lopen of elkaar opvolgen). Als de aanvraag afwijkt van de afspraken, dan wijst de Administratie deze af of zet de aanvraag door naar de Adviseur Wmo & Jeugdwet voor extra screening.

Contact met de zorgaanbieder

De Adviseurs Wmo & Jeugdwet nemen in bepaalde gevallen contact op met de zorgaanbieder voor extra toelichting. Daar moet uit blijken of we de aanvraag toekennen of dat een meer passende route mogelijk is.

 • Aanvragen voor een jeugdige ouder dan 17,5 jaar bij een intensiteit hoger dan B
  Vanaf 18 jaar valt de zorg in principe niet meer onder de Jeugdwet. We bespreken met de aanbieder welke wet voorliggend is en welke intensiteit passend is voor de periode dat de jeugdige nog onder de Jeugdwet valt. Hierdoor worden veel aanvragen afgeschaald naar een lagere intensiteit/bedrag.
 • Nieuw verzoek binnen de garantieperiode
  In het inkoopcontract staat dat als een jeugdige binnen vier maanden na afsluiten van de indicatie terugkomt, dit onder de garantieperiode valt. De aanbieder moet het voorgaande traject dan heropenen, zodat de nieuwe zorg onder de oude beschikking kan vallen. Alleen als er nieuwe doelen en/of resultaten gesteld zijn, kan er binnen 4 maanden een nieuw traject starten. We bespreken met de aanbieder waar sprake van is.
 • Opschaling
  Een indicatie kan gedurende de looptijd ook worden opgehoogd, bijvoorbeeld als  de ingeschatte kosten toch hoger uitvallen. Een aanbieder kan dan een opschaling aanvragen. We bespreken met de aanbieder wat de reden is van de opschaling en of de nieuwe aangevraagde intensiteit passend is.
 • Initiële aanvraag is via het gebiedsteam gegaan
  Als een eerdere indicatie is ingezet vanuit het gebiedsteam en er komt een nieuwe aanvraag vanuit een externe verwijzer, dan gaat de adviseur na of het gebiedsteam nog betrokken is bij de jeugdige. Als dat zo is, dan wijzen we de aanvraag af en verwijzen we de aanbieder naar het gebiedsteam. Zo houden we de regie bij het gebiedsteam.
 • Opvallende situaties
  In opvallende, ongebruikelijke situaties doet een Adviseur ook navraag bij een aanbieder. Bijvoorbeeld bij een korte looptijd van een duur traject of bij twijfels over het woonplaatsbeginsel.

In 2021 € 191.500 bespaard, met effecten voor langere termijn

In 2021 hebben we in circa 22% van deze situaties de aanvraag aangepast verwerkt. Bijvoorbeeld door afwijzing van de aanvraag, het toekennen van een andere intensiteit of een andere passende oplossing. Hiermee hebben wij in 2021 €191.500,- (totaal voor vier NWF-gemeenten) minder ondersteuning toegekend dan door aanbieders was aangevraagd.

   
Gemeente   
   
Aantal   VOT’s gebeld   
   
Bedrag bespaard   
Harlingen 39 € 35.000
Terschelling 14 € 13.000
Waadhoeke 107 € 143.500
Vlieland 0 € –

Daarnaast heeft het contact met de aanbieder ertoe geleid dat aanbieders vaker vooraf met ons overleggen over de in te zetten intensiteiten. We zien dan ook een daling in het percentage van aanvragen die we na contact met de aanbieder aangepast verwerken. Aanbieders hebben beter door hoe de inkoopafspraken werken en vragen indicaties aan die beter passend zijn aan de situatie.

Hoe verder?

Ook in 2022 blijven wij contact leggen met aanbieders en evalueren we of we op de juiste onderdelen screenen. In 2023 komen er nieuwe contracten voor jeugdzorgaanbieders. Wij gaan bekijken of met de nieuwe inkoop een extra controle zoals nu ingericht is noodzakelijk blijft. Dit hangt af van de inrichting van de inkoop.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over screening van VOT’s contact op met Fettje Nolles, teamleider Wmo & Jeugdwet. Ze is bereikbaar via onze contactpagina.