Actieplan jeugdwerkloosheid Fryslân West helpt jongeren

Actieplan jeugdwerkloosheid Fryslân West helpt jongeren

Persbericht

17 maart 2016

Het ESF Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West heeft tussen 2013 en 2015 voor gezorgd dat meer dan driehonderd jongeren onder de 28 jaar aan het werk of terug naar school zijn gegaan. “We zijn erg blij met de resultaten die we hebben behaald. Het zijn prachtige cijfers die laten zien dat intensieve samenwerking op dit terrein echt effect heeft”, aldus Stella van Gent, wethouder Súdwest-Fryslân. “Maar belangrijker nog, achter deze cijfers zitten jonge mensen. Mensen die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, maar wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We hebben allemaal wel eens een kruiwagen nodig in ons leven.”

Samenwerking

De gemeenten in Fryslân West zetten financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in om zoveel mogelijk jonge mensen op weg te helpen. Onder de naam Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West (AJWL) werken Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en De Fryske Marren nauw samen het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdige schoolverlaters (RMC’s) en Pastiel (gemeentelijk re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

Aanpak

De kracht van de aanpak is snel inspelen op de situatie, intensieve begeleiding met voorlichtingsbijeenkomsten, persoonlijke coaching en heldere afspraken en verwachtingen. De gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 28 jaar een opleiding volgt, werkend leert, werk heeft of een traject volgt naar de arbeidsmarkt. Jongeren die zorg nodig hebben, worden eerst door de gemeenten geholpen met hun hulpvraag, om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. Projectcoördinator Anne-Marie Verhaar: “Onze interdisciplinaire aanpak heeft tot goede resultaten geleid. We nodigen schoolverlaters en werkzoekenden tot 28 jaar uit voor een informatie¬bijeen¬komst, gevolgd door individuele vervolggesprekken en acties. Dan kijken we wat het beste traject voor de specifieke jongere kan zijn en zetten we alles op alles om dat traject ook succesvol af te ronden. Terug naar school is belangrijk. We werken hierbij nauw samen met het RMC. Heeft de jongere al een startkwalificatie, dan kijken we of we deze kunnen verhogen of verbreden richting kansrijke beroepen. Dit kan in combinaties van werken en leren, zoals BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), stages of werkervaringsplaatsen. Voor jongeren die direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt, proberen onze accountmanagers een match te maken met een werkgever. Pastiel begeleidt jongeren die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De kwetsbare jongere met een hoge kans op uitval krijgen intensieve begeleiding van jongerencoaches. Deze zijn aangesteld vanuit de Sluitende aanpak jongeren Fryslân West. Jongeren die eerst zorg nodig hebben, worden eerst geholpen met hun hulpvraag door de gemeenten om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. Al dan niet in samenwerking met de eerdergenoemde partijen.”

Resultaten  Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West Oorspronkelijke doelstelling    Behaalde resultaten
Terug naar school  72 jongeren 103 jongeren
Aan het werk 40 jongeren 204 jongeren
Sociale activering 32 jongeren 27 jongeren

Vervolg

De gezamenlijke aanpak voor jongeren in Fryslân West wordt gecontinueerd binnen het ESF-project Brug naar Werk. De nadruk komt nog meer te liggen op het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Voorwaarde hiervoor is dat de jongere eerder in beeld is om deze zo snel mogelijk te ondersteunen richting school of werk.