Eén sociale dienst voor Noordwest Friesland
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) werkt voor de inwoners van de gemeenten:

• het Bildt
• Ferwerderadiel
• Franekeradeel
• Harlingen
• Leeuwarderadeel
• Menameradiel
• Terschelling
• Vlieland

De Dienst heeft een centraal kantoor het Smouthûs in Franeker, waar het werk wordt gedaan dat achter de schermen plaatsvindt,
zoals administratie en beleid. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vanuit dit centrale kantoor uitgevoerd. Ook de
directie van de Dienst werkt hier. De Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt vanuit het MartiniHûs, Sint Martiniplantsoen 12 in Franeker
uitgevoerd. Op deze locatie vinden ook de gesprekken met cliënten plaats. Wilt u een casemanager spreken, maak dan eerst een
telefonische afspraak.

Waarvoor kunt u terecht bij de Dienst
De Dienst heeft als belangrijke taak er mét u voor te zorgen dat u zelf in uw onderhoud kunt voorzien. Dat betekent dat de Dienst u kan
helpen bij het vinden van werk, als u uw werk bent kwijtgeraakt of als u nog nooit heeft gewerkt.

Daarnaast zorgt de Dienst voor een (aanvullende) uitkering als u over onvoldoende inkomen beschikt om de noodzakelijke kosten van
levensonderhoud te kunnen betalen. Daarvoor voert de Dienst een aantal wetten uit, zoals de Wet werk en bijstand (WWB).

Ook als u extra kosten heeft vanwege bijzondere omstandigheden kunt u terecht bij de Dienst. U kunt dan wellicht in aanmerking komen
voor bijzondere bijstand of een minimaregeling. Lees meer over minimaregelingen

Als u door een beperking niet meer in staat bent (of dreigt te raken) om zelfstandig te blijven wonen kunt u eveneens bij de Dienst terecht.

Welke wetten en regelingen voert de Dienst uit?

• De Wet werk en bijstand (WWB)
• De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
• De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
• Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)
• De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• De Wet Inburgering (WI)

Voor specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld kunstenaars, binnenschippers en dak- en thuislozen bestaan aparte regelingen. Informeert u
daarnaar bij de Dienst.

Wet Werk en Bijstand en IOAW
De Dienst zorgt voor een (aanvullende) uitkering als u over onvoldoende inkomen beschikt om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud
te kunnen betalen. Daarvoor voert de Dienst een aantal wetten en regelingen uit. Deze uitkeringen voor de algemene kosten van levensonderhoud
worden verstrekt op grond van de:

• De Wet Werk en Bijstand (WWB)
• De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)

Informatie over aanvragen WWB-uitkering

Bbz en IOAZ
De uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) en van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandigen (IOAZ) behoren ook tot de verantwoordelijkheid van de Dienst maar de uitvoering is overgedragen aan het:
Bureau Zelfstandigen Fryslân,
Heliconweg 62,
8914 AT Leeuwarden
telefoon: 14 058,
e-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl
Meer informatie over IOAZ en Bbz:


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Dienst voert in opdracht van de acht gemeenten een gedeelte van de Wmo uit om u de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en
mee te blijven doen aan de samenleving. Verder helpt de Dienst bijvoorbeeld mee om er voor te zorgen dat er laagdrempelige voorzieningen zijn waar u
gebruik van kunt maken. Lees meer informatie over de Wmo

De Wet Inburgering
De Wet Inburgering wordt onder verantwoordelijkheid van de Dienst uitgevoerd door Traject BV in samenwerking met Stavoor. Voor meer informatie over
inburgering, de examens, de docenten, de leslokaties èn de ervaringen van de inburgeraars kunt u terecht op de website van Stavoor onder de link
http://www.stavoor.nl/inburgering-en-taal.aspx

Informatie
Wilt u informatie over uitkeringen, bijzondere bijstand of minimaregelingen? Stel uw vragen via: info-wwb@sozawe-nw-fryslan.nl

Heeft u vragen over de Wmo?
Mail uw vragen via info-wmo@sozawe-nw-fryslan.nl

Of telefonisch uw vraag stellen?
U kunt bellen op werkdagen van 09.00-12.00 uur via telefoonnummer 0517-380 200.


Hulp bij het krijgen van werk

Hulp bij het krijgen van werk Het is een taak van de Dienst er samen met u voor te zorgen dat u snel (weer) aan de slag kunt en u geen of maar een korte
periode een uitkering nodig hebt. Soms zult u op eigen kracht (weer) werk kunnen krijgen. In die situatie zal de Dienst controleren of u zich voldoende heeft
ingespannen om weer werk te vinden. Bent u minder kansrijk op de arbeidsmarkt dan is soms een zetje in de rug nodig en moet er een 'weg naar werk' worden
uitgestippeld. Zo'n traject spreekt u af met de Dienst. Ook andere instellingen, zoals het UWV Werkbedrijf en re-integratiebedrijven (RIB’s) spelen daarbij een rol.
Deze trajecten zijn niet vrijblijvend. Indien u de gemaakte afspraken niet nakomt kan een afstemming van uw uitkering plaatsvinden.

Privacy
Als u een uitkering aanvraagt, maakt de Dienst een persoonlijk dossier waarin alle stukken worden bewaard die te maken hebben met uw aanvraag. U hebt het
recht het dossier in te zien. Stukken die behoren bij een nog lopend fraude- onderzoek krijgt u niet ter inzage.

De medewerkers van de Dienst gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens mogen zonder uw toestemming niet worden doorgegeven
aan derden, behalve aan instellingen die in de wet staan genoemd, zoals het UWV Werkbedrijf, de Belastingdienst, andere sociale diensten en het Inlichtingenbureau.
De Dienst controleert uw gegevens bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau zorgt ervoor dat deze gegevens vanuit verschillende overheidsinstanties terecht
komen bij de Dienst. Op de website van het Inlichtingenbureau leest u welke overheidsinstanties gegevens aan het
Inlichtingbureau verstrekken.