Wetswijzigingen per 1 januari 2015

Wetswijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld.

Decentralisaties
De overheid verschuift een aantal verantwoordelijkheden van centraal (het Rijk) naar decentraal (de gemeenten). Daarom worden de veranderingen decentralisaties genoemd. De gedachte achter deze verschuiving van verantwoordelijkheden is dat gemeenten dichter bij de inwoners staan en de taken tegen lagere kosten kunnen uitvoeren. Gemeenten hebben meer zicht op wat er bij hun inwoners leeft en kunnen daarom beter passende ondersteuning bieden wanneer dat nodig is. Gemeenten weten ook welke hulp en ondersteuning er nog meer in de buurt aanwezig is.

Informatiekrant
De gemeenten in Noordwest-Friesland hebben onlangs een krant over de wijzigingen uitgebracht die ook huis aan huis verspreid is. Mocht u de krant niet meer hebben dan kunt u deze hieronder nog een keer nalezen. In de krant staat heel veel informatie die voor u van belang kan zijn.

Participatiewet
In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken, ook echt aan het werk gaat. In de Participatiewet maken de gemeenten geen onderscheid meer tussen werkzoekenden met en zonder beperking.
>> Meer informatie over de Participatiewet

De nieuwe Wmo en de AWBZ
Het Rijk is verantwoordelijk voor de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2015 draagt het Rijk een deel van de AWBZ over naar gemeenten. Deze taken vallen onder de nieuwe Wmo. Het gaat om ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die met ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Zorg voor mensen die in een (zorg)instelling wonen, blijft bij de AWBZ.
>> Meer informatie over de nieuwe Wmo en de AWBZ

Jeugdzorg
Tot en met 31 december 2014 was jeugdhulp geregeld in drie verschillende wetten. Jeugdhulp was daardoor erg versnipperd geraakt: er waren veel instanties betrokken, en er was geen centrale verantwoordelijkheid. Vanaf 1 januari 2015 is alle jeugdhulp geregeld in één wet: de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.
>> Meer informatie over de nieuwe Jeugdwet

Gebiedsteams en wijkteams
Bij alle veranderingen is het belangrijk dat de hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij u in de buurt of wijk aangeboden wordt. In iedere gemeente in Noordwest-Friesland is daarom een gebiedteams actief. Zo’n team bestaat uit medewerkers van uw gemeente, van de Dienst en van verschillende (hulpverlenings)organisaties. Dit team kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).
>> Meer informatie over de gebiedsteams en wijkteams

Meer informatie
www.hoeverandertmijnzorg.nl