Privacy

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De overheid is verplicht om zeer zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van burgers. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens vastgelegd. De Wbp heeft betrekking op alle gebruik van persoonsgegevens door de overheid, van het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) houdt toezicht op de naleving van de normen en regels voor het gebruik van deze gegevens.

Melding en vrijstelling van melding
De taken en bevoegdheden van het CBP zijn ook vastgelegd in de Wbp. Alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden gemeld bij het CBP. Het CBP houdt een openbaar register van meldingen bij. Wanneer het CBP constateert dat een overheidsinstantie onzorgvuldig is omgegaan met persoonsgegevens, kan het sancties opleggen.

Wat de Dienst met uw gegevens doet
De Dienst moet zich ook houden aan de regels van de Wbp. De gegevens die de Dienst van u heeft worden digitaal opgeslagen en beveiligd volgens de wettelijke regels. Ook papieren dossiers worden beveiligd opgeslagen. De Dienst gebruikt uw gegevens alleen om u van uw uitkering of voorziening te voorzien, of u te informeren over uw rechten, plichten en mogelijkheden. Slechts onder zeer strikte voorwaarden kunnen gegevens worden verstrekt aan derden. Het CBP bepaalt wanneer dit is toegestaan.

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en het CBP vindt u op de website van het CBP.