Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

jan
29
do
09:15 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
jan 29 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda openbaar deel Opening vaststellen agenda Mededelingen  Ingekomen/uitgaande stukken a) Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over Wet normering topinkomens in jaarverantwoording 2014 Besluitenlijst openbare bestuursvergadering 18 december 2014 a) Besluitenlijst bestuur openbaar Compensatie eigen risico CER a) Adviesnota Compensatie afschaffing CER Verordeningen Wmo, Participatiewet en Jeugdwet a) Afstemmingsverordening Participatiewet Bbz 2004 IOAW en IOAZ 2015 14-01-2015 b) Leeswijzer Veegactie Verordeningen 150115 c) Reintegratieverordening participatiewet IOAW en IOAZ 2015 14012015 d) Verordening bestuurlijke boete P-wet 14012015 e) Verordening Handhaving P-wet 14012015 f) Verordening individuele inkomenstoeslag P-wet 2015- 14012015 g) Verordening individuele studie 14012014 h) Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ 2015 14012015 i) Verordeningen loonkostensubsidie participatiewet 2015 14012015 j) Verordening jeugd 2015-14012015 k) Wmo Verordening Wmo 2015 14012015 l) Wmo Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 03-12-2014 m) Advies beleidsregels Rondvraag Sluiting
feb
19
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
feb 19 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.

Toon kalender

Veranderingen rond zorg, welzijn, werk en inkomen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld. Op deze pagina’s staat wat er verandert en wat dat voor u betekent.